Členské aktivity

Podujatia SNOPK ponúkajú bohaté možnosti nadviazať a udržiavať obchodné kontakty. Tematické pracovné skupiny a semináre sú pravidelne miestom pre výmenu skúseností s odborníkmi a inými členskými firmami.

Jour Fixe

Viackrát do roka sa stretnú členovia SNOPK na rozličných miestach v Bratislave pri príležitosti spoločného Jour Fixe. Prostredníctvom takéhoto podujatia ponúka SNOPK svojim členom pravidelne príležitosť udržiavať kontakty v neformálnej atmosfére, nadväzovať nové kontakty alebo vymieňať si skúsenosti.

Jour Fixe býva často spojený aj s určitými nosnými témami, ako sú napríklad výsledky ročného konjunkturálneho prieskumu. Členovia Jour Fixe od začiatku veľmi dobre prijali a teší sa rastúcej obľube.

Semináre

Veľkému záujmu sa tešia odborné semináre a tréningy SNOPK. Komora pri týchto vzdelávacích podujatiach vždy spolupracuje s renomovanými prednášateľmi, väčšinou z kruhu jej členov. Ťažiskom sú predovšetkým aktuálne témy ovplyvňujúce podnikateľské prostredie.

Veľký dopyt je predovšetkým po seminároch na tému dane a právo. Zvýšený záujem je aj o tréningy pre riadiacich pracovníkov a asistentky.   

Pracovné skupiny

V pracovných skupinách SNOPK sa prerokúvajú aktuálne hospodársko-politické témy, ktoré sa dotýkajú členov bez ohľadu na odvetvie.

Pracovné skupiny sú rozdelené do nasledovných oblastí:

pracovné právo

odborné vzdelávanie

právo a dane

doprava a logistika

Okrem výmeny skúseností priamo v rámci pracovnej skupiny, je ich dôležitým cieľom politická práca na obhajovaní záujmov členov v príslušných oblastiach. V rámci stretnutí je snaha získať obraz a vyfiltrovať problémy členov vo vybranej problematike a sprostredkovať ich prostredníctvom mediálnych kanálov verejnosti. Výsledky, spracované v pracovných skupinách, slúžia ako argumenty s výpovednou hodnotou pri lobovaní na poli politiky a v styku s orgánmi.

Viac k pracovným skupinám

Návštevy firiem

S cieľom podporiť výmenu informácií na mieste organizuje SNOPK návštevy firiem v rôznych častiach Slovenska. Exkurziami vo firmách a prezentáciami podnikov získavajú členovia prehľad o priebehu procesov v rozličných odvetviach.

Priestorová blízkosť hostiteľov je veľmi významným faktorom efektívnosti pri tejto forme podujatí.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme.

Stanislava Kypus
Starostlivosť o členov

+421 2 2085 0625

E-Mail

Patrik Chmára
Starostlivosť o členov

+421 2 2085 0626

E-Mail