Vzdelávanie inštruktorov

Úspech zavedenia systému duálneho vzdelávania stojí a padá na pripravenosti firiem vysporiadať sa s úlohou odbornej prípravy mladých ľudí na ich budúce povolanie. Kľúčovú rolu v procese budú zohrávať inštruktori a ich odborná pripravenosť.

Ausbildung der Ausbilder - International

Kto chce vzdelávať mladých ľudí, potrebuje solídne pedagogické zručnosti. Absolvovanie školenia, ktoré pripraví budúcich inštruktorov na túto úlohu, je podmienka daná novým zákonom.

V Nemecku v rámci prípravy inštruktorov už roky funguje zabehnutý a praxou overený koncept "Ausbildung der Ausbilder" (AdA), ktorý ponúka jednotné kvalifikačné štandardy podľa nemeckej vyhlášky o spôsobilosti inštruktorov (AEVO). Dopyt po tomto koncepte zo strany nemeckých firiem v zahraničí podnietil vznik celosvetovo použiteľného konceptu školenia prispôsobeného na ich lokálne podmienky "Ausbildung der Ausbilder International".

Na základe licencie od DIHK Bildungs GmbH ponúka SNOPK od roku 2015 firmám na Slovensku takéto školenie, samozrejme, prispôsobené slovenským podmienkam. Cieľom školenia je sprostredkovanie základných pracovno-pedagogických kompetencií. Školenie je členené do štyroch oblastí:

Budúci inštruktori získajú prehľad o legislatívno-právnych východiskách práce inštruktora. Aby vedeli proces vzdelávania správne naplánovať, potrebujú aj prehľad o tom, ako funguje školský systém. Kľúčové sú vedomosti a kompetencie v oblasti pedagogiky a didaktiky, prípravy vzdelávacích plánov, hodnotenia žiakov.

Školenie je ukončené písomným testom a praktickou skúškou, kde budúci inštruktori demonštrujú osvojené pedagogické zručnosti. Absolventi školenia získajú bilaterálny certifikát oprávňujúci k vykonávaniu práce inštruktora podľa slovenských, rovnako aj nemeckých kritérií. Školenie inštruktorov AdA International tak ponúka kvalitu a porovnateľnosť na medzinárodnej úrovni.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme.

Mária Kupcová
Odborné vzdelávanie
Vzdelávanie inštruktorov

+421 2 2085 0624

E-Mail