Pracovná skupina Energetika

Zameranie

Pracovná skupina Energetika je zoskupenie odborníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach energetického priemyslu. Zámerom pracovnej skupiny je sledovať dianie v energetike, a to tak na národnej úrovni ako i úrovni EÚ. Pracovná skupina má ambíciu prijímať a komunikovať stanoviská ku kľúčovým javom a dokumentom, ktoré majú vplyv na vývoj regulačno-právneho prostredia v energetike.

Zloženie pracovnej skupiny

Pracovná skupina Energetika je od septembra 2016 stálym grémiom SNOPK, v ktorom sa odborníci z energetického priemyslu zasadzujú za transparentnosť regulačno-právneho prostredia v energetike na Slovensku.

Predsedom pracovnej skupiny je pán Tomáš Šipoš z firmy ZSE, a.s.