Pracovná skupina Pracovné právo

Zameranie

Pracovná skupina sa zaoberá vývojom pracovného práva. Slúži členom ako platforma pre výmenu informácií o tom, ako sa zmeny pracovného práva odzrkadľujú v ich podnikovej praxi a formulujú spoločné stanoviská určené pre vládne inštitúcie a verejnosť. Cieľom je zachovanie pracovnoprávnej flexibility pre podniky.

Zloženie pracovnej skupiny

Pracovná skupina Pracovné právo je od marca 2007 stálym grémiom SNOPK, v ktorom majú zástupcovia vedenia členských firiem možnosť diskutovať z odborníkmi z oblasti pracovného práva o jeho legislatívnej úprave na Slovensku.

Predsedom pracovnej skupiny je pán Pavol Rak z advokátskej kancelárie Noerr.