Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ v zmysle nariadenia o Ochrane osobných údajov a iných národných zákonov o ochrane údajov členských štátov a iných nariadení v súvislosti s ochranou údajov je:

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava
Tel.: +421-2-2085 0620
Fax: +421-2-2085 0632
E-mail: info(at)dsihk.sk
Web: www.dsihk.sk

I. Všeobecné informácie o spracovaní dát

Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich užívateľov spracovávame zásadne iba do tej miery, do akej to je potrebné pre zabezpečenie funkčnosti webového sídla ako aj nášho obsahu a služieb. Spracovanie osobných údajov našich užívateľov prebieha pravidelne iba po udelení súhlasu užívateľa. Výnimka platí v odôvodnených prípadoch, ak nie je možné vopred získať súhlas a zákonné predpisy povoľujú spracovanie údajov.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

V prípade ak je pre proces spracovania osobných údajov potrebný súhlas dotknutej osoby, platí článok 6 ods. 1 písmeno a Nariadenia Európskej únie o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) ako právny základ pre spracovanie osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, platí ako právny základ článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR. To platí aj pre spracovateľské postupy, ktoré sú potrebné pre realizáciu predzmluvných opatrení. V prípade, že je spracovanie potrebné pre zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti, alebo tretej osoby a neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby, platí ako právny základ pre spracúvanie údajov článok 6 ods. 1 písmeno f GDPR.

Vymazanie údajov a doba uchovávania údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú vymazané alebo zablokované v momente, keď zanikne dôvod pre ich uchovávanie. Uchovanie môže okrem toho nastať vtedy, ak to umožňujú európsky alebo národný zákonodarca v nariadeniach platných v rámci Únie, zákonoch alebo iných predpisoch, ktorým organizácia podlieha. K zablokovaniu alebo vymazaniu údajov dôjde aj v prípade, keď uplynie doba uchovávania predpísaná v spomenutých normách, v prípade ak nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov pre uzatvorenie zmluvy alebo plnenia zmluvy.

II. Sprístupnenie webového sídla a vytvorenie Log Files

Opis a rozsah spracovania osobných údajov

Pri každom otvorení našej internetovej stránky náš systém zaznamená automatizovane údaje a informácie z počítačového systému počítača užívateľa. Pritom sa zisťujú nasledovné údaje:

 1. Informácie o type webového prehliadača a použitá verzia
 2. Operačný systém užívateľa
 3. Poskytovateľ internetových služieb (Internet-Service-Provider) užívateľa
 4. IP adresa užívateľa
 5. Dátum a čas prístupu
 6. Webové sídla, ktoré systém užívateľa vyhľadal cez naše webové sídlo

Právny základ spracovania osobných údajov

Právny základ pre dočasné uchovávanie osobných údajov a Log Files je článok 6 ods. 1 písmeno f GDPR.

Účel spracovania osobných údajov

Dočasné uchovávanie IP adresy prostredníctvom systému je potrebné na to, aby bolo umožnená komunikácia webového sídla s počítačom užívateľa. Na to musí ostať IP adresa užívateľa uložená počas trvania relácie.

Uloženie v Log Files nastáva z dôvodu zabezpečenia funkčnosti webového sídla. Okrem toho nám údaje slúžia na optimalizáciu webového sídla a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. V tejto súvislosti nedochádza k vyhodnocovaniu údajov na marketingové účely.

Doba uchovávania osobných údajov

Údaje sú vymazané v momente, keď nie sú viac potrebné na dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli zbierané. V prípade zberu údajov potrebných pre sprístupnenie webového sídla, je to vtedy, keď je daná relácia ukončené.

V prípade uloženia údajov v Log Files k tomu dochádza najneskôr po siedmych dňoch. Uchovanie je možné aj po uplynutí tejto doby. V takom prípade budú IP adresy užívateľov vymazané alebo pozmenené, tak aby bolo znemožnené ich priradenie ku klientovi.

Možnosť podať odpor a možnosť vymazania

Zber údajov pre sprístupnenie webového sídla a ukladanie údajov v Log Files je pre prevádzku internetovej stránky nevyhnutné. Zo strany užívateľa preto neexistuje možnosť podať odpor.

III. Používanie súborov cookies

Popis a rozsah spracovania osobných údajov

Cookies používame na to, aby bolo naše webové sídlo uživateľsky orientované. Niektoré prvky našej internetovej stránky si vyžadujú, aby bol webový prehliadač aj po zmene stránky identifikovateľný. Pritom sa nezbierajú žiadne osobné údaje.

V súboroch cookies sa ukladajú a prenášajú nasledovné údaje:

 1. fonts = Standard Cookie Variable, ktorú využívame na nové načítanie fontov pri aktualizácii webového prehliadača.
 2. fullcss = Standard Cookie Variable, ktorú využívame na nové načítanie CSS súboru pri aktualizácii webového prehliadača.

Maximálna životnosť cookies: 730 dní

Na našom webovom sídle používame okrem toho cookies, ktoré umožňujú analýzu správania surfovania užívateľa.

Takýmto spôsobom môžu byť prenesené nasledovné údaje:

 • _ga = jednorazový identifikátor od Google Analytics na identifikáciu užívateľa (skladá sa z Client_ID + časová pečiatka) | štandardná lehota 2 roky
 • _gat = Parameter, ktorý primeje Google Analytics k zníženiu miery opytovania
 • _gid = jednorazový identifikátor od Google Analytics na identifikáciu užívateľa (skladá sa z Client_ID + časová pečiatka) | štandardná lehota 24 hodín

Takýmto spôsobom získané údaje užívateľov sa prostredníctvom technických opatrení pseudonymizujú. Preto nie je viac možné údaje priradiť ku konkrétnemu užívateľovi. Údaje sa neukladajú spolu s ostatnými osobnými údajmi užívateľov.

Pri otvorení nášho webového sídla sú užívatelia prostredníctvom baneru informovaní o použití cookies za účelom analýzy a sú odkázaní na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V tejto súvislosti sú užívatelia informovaní aj o tom ako je možné ukladaniu cookies v nastaveniach prehliadača zabrániť.

V prípade, že si neprajete Tracking, môžete ho v odseku Google Analytics tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov deaktivovať.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov za použitia cookies potrebných z technických dôvodov je článok 6 ods. 1 písmeno f GDPR.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov za použitia cookies potrebných z technických dôvodov pre účely analýzy je pri existencii príslušného súhlasu užívateľa článok 6 ods. 1 písmeno a GDPR.

Účel spracovania osobných údajov

Účel používania cookies potrebných z technických dôvodov je uľahčenie používania webového sídla pre užívateľa. Niektoré funkcie našej internetovej stránky niesú bez použitia cookies dostupné. Tieto funkcie si vyžadujú, aby bol webový prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky. Cookies potrebujeme pre nasledovné funkcie:

 1. fonts = Standard Cookie Variable, ktorú využívame na nové načítanie fontov pri aktualizácii webového prehliadača.
 2. fullcss = Standard Cookie Variable, ktorú využívame na nové načítanie CSS súboru pri aktualizácii webového prehliadača.

Údaje získané prostredníctvom cookies potrebných z technických dôvodov nebudú použité na vytvorenie užívateľského profilu.

Analytické cookies využívame na zlepšenie kvality nášho webového sídla a na zlepšenie jeho obsahu. Prostredníctvom analytických cookies sa dozvieme ako je naše webové sídlo využívané čo nám umožní neustále optimalizovať našu ponuku.

Takýmto spôsobom môžu byť získané nasledovné údaje:

 • _ga = jednorazový identifikátor od Google Analytics na identifikáciu užívateľa (skladá sa z Client_ID + časová pečiatka) | štandardná lehota 2 roky
 • _gat = Parameter, ktorý primeje Google Analytics k zníženiu miery opytovania
 • _gid = jednorazový identifikátor od Google Analytics na identifikáciu užívateľa (skladá sa z Client_ID + časová pečiatka) | štandardná lehota 24 hodín

Dĺžka uchovávania, možnosť podať odpor a možnosť zmazania

Cookies sa ukladajú v počítači užívateľa a z neho sú odosielané na našu stránku. Preto máte Vy ako užívateľ úplnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos cookies. Už uložené cookies môžete kedykoľvek vymazať. To môže prebehnúť aj automatizovane. V prípade, že budú cookies pre naše webové sídlo deaktivované, môže dôjsť k tomu, že nebudete môcť viac využívaťvšetky funkcie nášho webového sídla.

IV. Registrácia (žiadosť o členstvo, prihláška na podujatia, odoberanie Newslettera, objednanie publikácií a služieb)

Popis a rozsah spracovania osobných údajov

Na našej internetovej stránke poskytujeme užívateľom možnosť zaregistrovať sa na základe uvedenia osobných údajov. Údaje sa pritom zadávajú do online formuláru a sú nám zaslané a následne sú uložené. Údaje nie sú poskytované tretím osobám. V rámci registračného procesu sa zbierajú nasledovné údaje:

 • Názov firmy
 • Firemná adresa
 • Krstné meno kontaktnej osoby
 • Priezvisko kontaktnej osoby
 • Telefónne číslo kontaktnej osoby
 • Emailová adresa kontaktnej osoby
 • Domovská stránka
 • Identifikačné číslo (IČO)
 • Identifikačné číslo daňe z pridanej hodnoty (IČ DPH)

V momente registrácie dôjde okrem toho k uloženiu nasledovných údajov:

 • Dátum a čas registrácie
 • použitý webový prehliadač
 • operačný systém

V rámci registračného procesu je od užívateľa vyžiadaný súhlas na spracovanie týchto údajov.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov je pri predložení súhlasu užívateľa článok 6 odsek 1 písmeno a GDPR.

V prípade, že registrácia slúži na účel plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ alebo slúži pre realizáciu predzmluvných opatrení, tak je dodatočným právnym základom pre spracovanie osobných údajov článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR.

Účel spracovania osobných údajov

Registrácia užívateľa je potrebná z dôvodu plnenia zmluvy s užívateľom alebo k realizácii predzmluvných opatrení.

Ďalšie informácie nájdete v našich oznamovacích povinnostiach:

Dĺžka doby uchovávania

Údaje budú vymazané v momente, keď už nebudú viac potrebné pre dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli zaznamenané.

To nastáva počas procesu registrácie pre plnenie zmluvy alebo pri realizácii predzmluvných opatrení v takom prípade, keď údaje už viac nie sú potrebné pre realizáciu zmluvy. Aj po ukončení zmluvy môže pretrvávať potreba uchovávania údajov zmluvného partnera z dôvodu zmluvných alebo zákonných záväzkov.

Možnosť podať odpor a možnosť vymazania údajov

Ako užívateľ máte vždy možnosť, zrušiť registráciu. Vaše uložené osobné údaje môžete nechať kedykoľvek zmeniť. V prípade zmeny alebo vymazania dát sa obráťte na info(at)dsihk.sk.

V prípade, že sú údaje potrebné pre plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení, je predčasné vymazanie údajov možné iba vtedy, ak tomu nebránia zmluvné alebo zákonné záväzky.

V. Kontaktný formulár a emailový kontakt

Popis a rozsah spracovania osobných údajov

Na našej internetovej stránke sa nachádza kontaktný formulár, ktorý môže byť využitý pre elektronickú komunikáciu. V prípade, že užívateľ využije túto možnosť, budú nám údaje vložené do formulára zaslané a následne budú uložené.

V momente registrácie sú okrem toho ukladané aj nasledovné údaje:

 • Dátum a čas registrácie
 • použitý webový prehliadač
 • operačný systém

Pre spracovanie údajov si v rámci procesu odosielania vyžiadame Váš súhlas a upozorníme Vás na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Možnou alternatívou je nadviazanie kontaktu prostredníctvom uvedenej emailovej adresy. V tomto prípade budú uložené osobné údaje užívateľa zaslané prostredníctvom emailu.

V tejto súvislosti nedochádza k poskytnutiu údajov tretím osobám. Údaje budú použité výlučne pre spracovanie konverzácie.

Právny základ pre spracovania osobných údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov je pri predložení súhlasu užívateľa článok 6 odsek 1 písmeno a GDPR.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov, ktoré sú prenesené prostredníctvom emailu, je článok 6 ods. 1 písmeno f GDPR. V prípade, že registrácia slúži na účel plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ alebo slúži pre realizáciu predzmluvných opatrení, tak je dodatočným právnym základom pre spracovanie osobných údajov článok 6 ods. 1 písmeno b GDPR.

Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov z online formulára nám slúžia výhradne na spracovanie kontaktných údajov. V prípade kontaktovania cez email existuje aj nevyhnutný a oprávnený záujem na spracovaní údajov.

Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odoslania slúžia na to, aby sa zamedzilo zneužitiu kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

Dĺžka doby uchovávania

Údaje budú vymazané v momente, keď už nebudú viac potrebné pre dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli zaznamenané. Osobné údaje získané v online formulari a tie, ktoré boli zaslané prostredníctvom emailu budú vymazané vtedy, keď dôjde k ukončeniu danej konverzácie s užívateľom. Konverzácia je ukončená vtedy, keď je z nej možné vyrozumieť, že daný predmet bol objasnený.

Údaje, ktoré boli dodatočne zistené počas procesu odosielania budú vymazané najneskôr po uplynutí trojmesačnej lehoty.

Možnosť podať odpor a možnosť vymazania údajov

Užívateľ má vždy možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, že sa na nás užívateľ obráti prostredníctvom emailu, môže kedykoľvek namietať proti uloženiu svojich osobných údajov. V takom prípade nebude možné v konverzácii pokračovať.

Odvolanie súhlasu a námietku voči uloženiu údajov nám môžete zaslať písomne na info(at)dsihk.sk

Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené v rámci nadviazania kontaktu, budú v takomto prípade vymazané.

VI. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ webového sídla

V rámci spracovania objednávky sú osobné údaje poskytované agentúre poverenej prevádzkou webového sídla a technickému poskytovateľovi služieb. Táto dohoda je s poskytovateľom služby upravená v príslušnej zmluvnej dohode.

Social Media Sharing Button

Všeobecné upozornenia

Social Media Plugins spôsobujú zvyčajne, že každý návštevník stránky je prostredníctvom svojej IP adresy okamžite zaregistrovaný a jeho ďalšie správanie na webovom prehliadači je zaznamenávané. To sa môže stať dokonca aj vtedy, ak nestlačíte Button. Aby sme tomu zabránili, používame metódu Shariff. Takýmto spôsobom je vytvorený priamy kontakt medzi našimi Social-Media-Buttons, sociálnou sieťou a Vami až potom, keď kliknete na Share-Button. V prípade, že ste už prihlásený/á na niektorej sociálnej sieti, neotvorí sa pri Facebooku a Google+ ďalšie okno. Pri Twitteri sa objaví Popup okno, v ktorom je možné text ešte upraviť. Naše obsahy tak môžete zverejňovať na sociálnych sieťach bez toho, aby tieto siete mohli vytvoriť Váš kompletný surfovací profil.

Facebook

Naša stránka používa Plugins sociálnej siete spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Prostredníctvom metódy Shariff sa však Facebook dozvie o Vašej IP adrese a o Vašej návšteve na našej webovej stránke až potom, keď stlačíte Button. Keď použijete Plugin zatiaľ čo ste zároveň prihlásený/á na Facebooku, môže Facebook priradiť používanie stránky k Vášmu užívateľskému účtu.

O možnom nasledovnom zbere Vašich údajov a ich použití zo strany Facebooku v takom prípade nemáme informácie a taktiež na to nemáme ani žiaden vplyv. Bližšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Facebooku na http://de-de.facebook.com/policy.php. Okrem toho upozorňujeme pre všeobecné používanie a deaktiváciu cookies v súvislosti s našou stránkou v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

LinkedIn

Naša stránka používa LinkedIn Share Plugin sociálnej siete LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Použitím Buttonu sa Váš webový prehliadač spojí z dôvodu vykonania funkcií Pluginu so sieťou LinkedIn. Pritom však nedôjde k uloženiu Vašich osobných údajov zo strany LinkedIn, nedôjde ani k zaznamenaniu Vášho použitia stránky prostredníctvom cookie.

Bližšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov siete LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Okrem toho upozorňujeme pre všeobecné používanie a deaktiváciu cookies v súvislosti s našou stránkou v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

YouTube videá

S našou webovou stránkou máme jednotlivo prepojené videá na YouTube, ktoré sú uložené na serveroch prevádzkovateľa YouTube, a ktoré si možno prehrať prostredníctvom našej webovej stránky cez uloženie. K uloženiu videí dochádza s aktivovanou opciou pre rozšírenie nastavenia ochrany údajov. Keď si prehráte tieto videá, uložia sa vo vašom počítači YouTube-Cookies a DoubleClick-Cookies a môže dôjsť k prenosu údajov do spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko), ktorá je prevádzkovateľom YouTube.

Pri prehraní videí uložených na YouTube dôjde podľa aktuálneho stavu k prenosu minimálne nasledovných údajov do Google Inc. ako prevádzkovateľa YouTube a prevádzkovateľa siete DoubleClick: IP adresa a cookie ID, špecifická adresa stránky vyhľadanej cez našu stránku, systémový dátum a čas, označenie Vášho webového prehliadača.

Prenos týchto údajov nastane nezávisle od toho, či máte užívateľský účet Google, cez ktorý ste prihlásený/á, alebo či nemáte žiaden užívateľský účet. Keď ste takto prihlásený/á, je možné, že budú tieto údaje zo strany Google priamo priradené Vášmu účtu. Ak si neprajete priradenie k Vášmu profilu, musíte sa odhlásiť pred aktivovaním prehrávacieho Buttonu videa.

YouTube respektíve Google Inc. ukladá tieto údaje ako užívateľské profily prípadne za účelom reklamy, prieskumu trhu, a / alebo pre cielenú úpravu Vašich webových stránok. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva predovšetkým (aj pri neprihlásených užívateľoch) z dôvodu umiestnenia cielenej reklamy a z dôvodu informovania iných užívateľov o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok na podanie odporu voči vytvoreniu takéhoto užívateľského profilu, pričom sa musíte obrátiť na Google ako prevádzkovateľa YouTube.

Google Maps

Táto internetová mapová aplikácia používa kartografický softvér Google Maps od Google Inc. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so zberom, spracovaním a využívaním, možno automatizovane zbieraných údajov, prostredníctvom spoločnosti Google a jej zástupcov. Užívateľské podmienky Google Maps.

Bližšie informácie o účele & rozsahu zberu údajov a ich spracovaní zo strany Google nájdete na tejto informačnej stránke.

Analýza webového sídla s Google Analytics

Toto webové sídlo využíva službu „Google Analytics“, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko) na analýzu používania webového sídla zo strany užívateľov. Táto služba používa „cookies“ – textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači. Informácie zbierané pomocou cookies sú spravidla zasielané na Google-Server v USA a tam sa ukladajú. Na tomto webovom sídle dochádza k anonymizácii IP. IP adresa užívateľov sa v rámci členských krajín EU a Európskeho hospodárskeho spoločenstva skracuje. Týmto skrátením sa odstraňuje možnosťosobného priradenia Vašej IP adresy. V rámci dohody o zmluvnej dohode o spracovaní osobných údajov, ktorú prevádzkovatelia webového sídla uzavreli s Google Inc., vytvorí táto spoločnosť s pomocou zozbieraných informácií vyhodnotenie využívania webového sídla a aktivity na webovom sídle a vykoná služby spojené s využívaním internetu.

Máte možnosť zabrániť ukladaniu cookies na Vašom počítači, tak, že Váš prehliadač patrične nastavíte. V prípade, že Váš prehliadať nepovolí žiadne cookies, nie je možné zaručiť, že budete môcť využívať bez obmedzenia všetky funkcie tohto webového sídla.

Ďalej môžete prostredníctvom zásuvného modulu (plugin) webového prehliadača zabrániť tomu, aby cookies poslali zozbierané údaje (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosti Google Inc., a aby ich Google Inc. využívala. Nasledovný link Vás navedie na príslušný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zberu údajov zo strany Google Analytics môžete zabrániť tak, že kliknete na nasledovný link. Bude použitý Opt-Out-cookie, ktorý zabráni v budúcnosti zberu Vašich údajov pri návšteve tohto webového sídla:

deaktivovať Google Analytics

Tu nájdete bližšie informácie o používaní údajov zo strany Google Inc.:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

VII. Vaše práva

Podľa podmienok stanovených v Nariadení EU o ochrane osobných údajov máte nasledovné práva:

V prípade, že sú spracované Vaše osobné údaje, máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby (článok 15 GDPR).

V prípade spracovania nesprávnych osobných dát, máte právo na ich opravu. (článok 16 GDPR).

V prípade zákonného nároku, máte právo požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracovania alebo máte právo namietať proti spracovaniu Vašich údajov. (článok 17, 18 a 21 GDPR).

Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov alebo existuje zmluva o spracovaní osobných údajov a spracovanie údajov je realizované prostredníctvom automatizovaných procesov, máte prípadne taktiež právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR). V prípade, že uplatníte vyššie spomenuté práva, preverí SNOPK, či sú v súlade so zákonnými podmienkami.

Pri sťažnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako na príslušný dozorný orgán.