Povolania

Vyber si správne povolanie pre teba

V rámci projektov DUALpro sa môžeš duálne vzdelávať v týchto zaujímavých odboroch:

Autotronik

Profil absolventa

Absolventi študijného odboru autotronik sú pripravení na výkon náročných činností v oblasti údržby, opráv a predovšetkým diagnostiky motorových vozidiel. Ďalšie uplatnenie nachádzajú absolventi v oblasti prevádzky a servisu motorových vozidiel ako prijímací technik, predajca vozidiel, vedúci autoservisu, technik v staniciach technickej kontroly, v staniciach emisných kontrol, a pod. Taktiež môžu nájsť uplatnenie v samotnom podnikaní v oblasti autoopravárenstva. Absolventi sú pripravení vykonávať mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami elektronických prvkov a zariadení v dopravnej prevádzke, sú schopní vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v jednotlivých druhov dopráv.

Dĺžka vzdelávania

4 roky (úplné stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie vzdelávania

Maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

IKT špecialista / počítačové systémy

Profil absolventa

IKT špecialista je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce špecialistu pre výpočtovú techniku a mikroprocesorovú techniku, podieľať sa na tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia a pracoviska. Je schopný vykonávať poradenské práce v oblasti riadenia IKT systémov, sietí a aplikačného prostredia pre klientov v rámci očakávanej úrovne služieb a kvality tak, aby boli splnené očakávania zákazníka a zastávať funkciu stredného manažéra. Obsah vzdelávania je úzko spätý s činnosťami, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonávajú firmy zamerané na poskytovanie integrovaných IKT riešení. Študenti v prvom ročníku absolvujú spoločné teoretické i praktické predmety zamerané na získanie vedomostí a zručností pre správu IKT systémov, orientovanie sa v počítačových sieťach ale tiež predmety na rozvíjanie mäkkých zručností a cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch si potom študenti môžu vybrať jedno zo zameraní - Sieťový špecialista, Systémový špecialista alebo Aplikačný špecialista. Výberom zamerania sa študent špecializuje prostredníctvom profilujúcich predmetov na oblasť, ktorá ho zaujíma. Po ukončení štúdia je študent pripravený pre prácu v oblasti špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií. Má dostatočnú bázu technických znalostí i komunikačných zručností pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom. Vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudne aj reálne skúsenosti pri práci v IT spoločnosti.

Dĺžka vzdelávania

3 roky (vyššie odborné vzdelanie - ISCED 5B)

Ukončenie vzdelávania

Absolventská skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Mechanik elektrotechnik

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce v rôznom druhu elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Absolvent je pripravený na výkon činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke.

Dĺžka vzdelávania

4 roky (úplné stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie vzdelávania

Maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Mechanik mechatronik

Profil absolventa

Absolvent počas štúdia získa odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektrotechniky, priemyselnej elektroniky, mechaniky, pneumatiky a hydrauliky. Odbor tvorí spojovací most medzi mechanikou a elektronikou. Absolvent získa široké vedomosti z oblasti strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, automatizácie. Po úspešnom ukončení prípravy a vykonaní maturitnej skúšky má kompetencie pre nastavovanie, obsluhu a údržbu konvenčných a číslicovo riadených obrábacích strojov, obrábacích liniek a iných priemyselných liniek a inej techniky prostredníctvom programovateľných automatov.

Dĺžka vzdelávania

4 roky (úplné stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie vzdelávania

Maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Mechanik nastavovač

Profil absolventa

Mechanik nastavovač je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby a v stavebníctve, pre ktoré je potrebné úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky vo výrobe. Je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Môže vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, technickej prípravy výroby, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu.

Dĺžka vzdelávania

4 roky (úplne stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie vzdelávania

Maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Mechanik strojov a zariadení

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikovaný pracovník s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, projekty, normy atď.) orientované na strojársku výrobu, aj s pomocou CAD/CAM systémov. Absolvent študijného odboru vie riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti noriem spotreby práce, tvorby zborníkov a normatívov, riadení plynulého toku výroby. Absolvent má vedomosti zo základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru. Absolvent je schopný zabezpečiť technickú spôsobilosť strojov a strojného zariadenia, opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná technológiu opráv, pozná a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky.

Dĺžka vzdelávania

4 roky (úplne stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie vzdelávania

Maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Obrábač kovov

Profil absolventa

Absolvent učebného oboru obrábač kovov je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť v každej oblasti, kde sa vyrábajú, opravujú, používajú, diagnostikujú a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie. Absolvent pozná vlastnosti technických materiálov používaných v strojárstve. Vie čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok a montážnych zostáv. Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre výrobný proces. Správne sa orientuje v príslušných technických normách a predpisoch. Vie opravovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať pracovné stroje, zariadenia a mechanizmy, ovláda prácu s diagnostickými zariadeniami a servisno-informačnými prístrojmi. Pozná technológiu zvárania plameňom, elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2. Absolventi sú pripravení tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov.

Dĺžka vzdelávania

3 roky (stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie vzdelávania

Výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Obuvník

Profil absolventa

Absolvent odboru obuvník dokáže čítať technické výkresy a používať technickú dokumentáciu. Absolvent ovláda technológiu výroby obuvi a orientuje sa v materiáloch, normách, nástrojoch a rôznych podmienkach obuvníckej výroby. Absolvent dokáže samostatne zvoliť a realizovať vhodný pracovný postup na vyhotovenie obuvníckych výrobkov, dokáže obsluhovať a nastavovať stroje a zariadenia pri výrobe obuvi. Úspešní absolventi sa môžu uplatniť ako kvalifikovaní remeselníci v oblasti priemyselného spracúvania kože, kožušín a vo výrobe obuvi a súvisiacich službách, v oblasti stredného a drobného podnikania.

Dĺžka vzdelávania

3 roky (stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie vzdelávania

Záverečná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne obsluhovať a nastavovať klasické stroje a zariadenia. Uplatní sa predovšetkým pri obsluhe a programovaní automatizovaných strojárskych zariadení pri dodržiavaní ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie, návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať aj v tímoch a sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami

Dĺžka vzdelávania

4 roky (úplne stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie vzdelávania

Maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Technik obuvníckej výroby

Profil absolventa

Technik obuvníckej výroby je kvalifikovaný pracovník v procese od modelovania až po samotnú výrobu obuvi. Na základe získaných poznatkov z anatómie a fyziológie s požiadavkami na konštrukciu obuvi, znalostí materiálov a rôznych spôsobov konštrukcie a technológie výroby dokáže vyhotoviť technickú dokumentáciu potrebnú pri výrobe obuvi, a to aj s použitím výpočtovej techniky. Výrobu dokáže samostatne naplánovať a zrealizovať. Dokáže obsluhovať obuvnícke stroje a zariadenia vrátane ich nastavovania, ošetrovania a údržby. Sleduje a hodnotí kvalitu vykonanej práce, kvalitu hotových výrobkov a vykonáva vstupné a výstupné kontroly. Po úspešnom ukončení vzdelávania sa absolventi môžu uplatniť ako konštruktéri, plánovači výroby, administratívni pracovníci vo výrobe, kvalitári výrobkov, kontrolóri, ako aj podnikatelia v oblasti obuvníckej výroby.

Dĺžka vzdelávania

4 roky (úplne stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie vzdelávania

Maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti