Projekt EDU-LAB

© Shutterstock/Stock-Asso

Vysokoškolské štúdium na Slovensku, ako aj v ďalších krajinách podunajskej oblasti, často prebieha značne vzdialené od odbornej praxe. Na túto skutočnosť nadväzuje medzinárodný projekt s názvom „EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education“. V ňom sa angažuje široké spektrum partnerov počnúc univerzitami, profesijnými združeniami a zväzmi zamestnávateľov, ako aj verejné inštitúcie v oblasti vzdelávania. Jeho cieľom je prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám pracovného trhu, a tým podporiť pracovné šance mladých talentov v podunajskej oblasti.

Ciele projektu

EDU-LAB je jedným z prvých projektov, ktorý chce posilniť inštitucionálne kapacity pre tvorbu vysokoškolských ponúk vzdelávania prispôsobených požiadavkám trhu práce, a tým dlhodobo udržať mladé talenty pre štúdium a prácu v podunajskom regióne.

Čiastkové ciele:

  • ďalší rozvoj spolupráce podnikateľského prostredia, vysokých škôl a úradov
  • podpora zmien vo vysokoškolskej legislatíve
  • povzbudenie pre tvorbu na prax orientovaných vysokoškolských programov

Partneri

Viac ako 20 partnerov projektu z 10 krajín podunajského regiónu symbolicky podpísalo "Dunajskú chartu pre mladé talenty" v rámci úvodnej konferencie projektu, ktorá sa konala 14. marca v stuttgartskom Novom zámku.

Vedúcim partnerom projektu je:

Projektoví partneri zo Slovenska sú:

Zoznam všetkých partnerov projektu

Časový plán a úloha SNOPK

Trvanie projektu:

  • od januára 2017 do júna 2019, rozdelených do 7 projektových fáz

SNOPK bude mať vedúcu úlohu vo fáze implementácie pilotných projektov v Bulharsku, Srbsku a na Slovensku. Cieľom je od akademického roku 2018/2019 naštartovať prvé formy vysokoškolského štúdia s úzkym prepojením na prax.

Záverečné stretnutie projektu EDU-LAB v Záhrebe (máj 2019)

EDU-LAB a ciele projektu